joi, 7 aprilie 2011

Antecontract de vanzare-cumparare

Nr. .................................

din data (ziua, luna, anul)

..............................


I. Partile contractante


Subsemnatul(a) .................................., cu domiciliul in ......................., str. .................................. nr. ....., bl. ......, sc. ......, ap. ....., judetul/sectorul ....................., identificat cu ..................., seria ......., nr. ..............., cod numeric personal ............................................................ in calitate de p romitent-vanzator

si

Societatea comerciala ..........................................................................., cu sediul social in localitatea ............................, str. .................................. nr. ......., bloc. ....., judetul/sectorul ................................, inmatriculata la Registrul Comertului (localitatea) ................................. sub numarul ................................., avand cod fiscal/C.U.I nr. ....................... si cont bancar nr. .............................., deschis la Banca ..................................., Sucursala/Filiala ......................................, (telefon ........................., fax .........................., e-mail ..............................) reprezentata legal de domnul/doamna ......................................., cu functia de ...................................., in calitate de beneficiar-cumparator


II. Obiectul contractului


Art. 1. Prin aceasta, promitentul-vanzator si beneficiarul-cumparator se obliga sa incheie contractul de vanzare-cumparare avand ca obiect

.....................................................

Art. 2. La cererea cumparatorului, contractul de vanzare-cumparare se va incheia in forma autentica pana la data de...................................

Cererea se va face cu cel putin ....... zile inainte de data prevazuta pentru autentificare.


III. Pretul contractului de vanzare-cumparare


Art. 3. Pretul de vanzare al bunului stabilit de parti prin prezentul antecontract este de .................. lei platibili de la data autentificarii contractului de vanzare-cumparare/ in .... rate lunare egale de ................... lei la fiecare .... ale lunii.

Art. 4. La data incheierii prezentului antecontract, cumparatorul a achitat suma de ................... lei cu titlu de avans pentru plata bunului obiect al contractului de vanzare-cumparare.


IV. Drepturile si obligatiile partilor


Art. 5. Partile au obligatia sa incheie contractul de vanzare-cumparare in termenul si cu respectarea conditiilor prevazute la art. 2 din prezentul act.

Art. 6. Ambele parti au dreptul sa ceara incheierea contractului de vanzare- cumparare la expirarea perioadei prevazute pentru autentificare in acest antecontract.

Art. 7. Vanzatorul are obligatia sa incheie contractul de vanzare-cumparare si inainte de expirarea acestei perioade, oricand, la cererea promitentului - cumparator.

Art. 8. Cumparatorul are dreptul sa refuze cumpararea bunului, fara plata vreunei penalitati, daca, pana la data autentificarii, bunul devine impropriu scopului pentru care intentiona sa-l achizitioneze, din cauze neimputabile lui.


V. Transmiterea proprietatii


Art. 9. Prin semnarea prezentului act, atat promitentul cat si beneficiarul inteleg ca acesta nu reprezinta un act translativ de proprietate.

Art. 10. Riscul pieirii bunului ramane in sarcina promitentului - vanzator pana la data autentificarii contractului de vanzare-cumparare.


VI. Penalitati si raspunderi


Art. 11. Daca vanzatorul se razgandeste, acesta se obliga sa achite, cu titlul de daune-interese, dublul sumei reprezentand avansul primit de la cumparator, aratat in art. 4 al acestui antecontract.

Art. 12. Daca se razgandeste cumparatorul, acesta pierde suma achitata cu titlu de avans vanzatorului.

Art. 13. in caz de executare cu intarziere a obligatiilor prevazute in prezentul contract, partea in culpa datoreaza penalitati de intarziere de ........ %/zi din pretul contractului de vanzare-cumparare.

Art. 14. in caz de neexecutare a altor obligatii izvorate din prezentul antecontract, partea in culpa datoreaza, cu titlu de daune-interese, un procent de ....... % din pretul contractului de vanzare-cumparare.

Art. 15. De asemenea, daca una dintre parti refuza sa incheie contractul de vanzare-cumparare la expirarea termenului convenit, cealalta parte are posibilitatea de a cere instantei pronuntarea unei hotarari care sa tina loc de contract.


VII. Clauze exoneratoare de raspundere


Art. 16. Forta majora exonereaza partile de raspundere in cazul executarii necorespunzatoare sau cu intarziere a obligatiilor.

Art. 17. Cazul fortuit nu exonereaza de raspundere pe nici una dintre partile prezentei promisiuni.


VIII. Solutionarea litigiilor


Art. 18. Partile inteleg sa rezolve orice conflict aparut in legatura cu executarea obligatiilor lor pe cale amiabila. Daca totusi partile nu se inteleg, cauza poate fi deferita spre solutionare instantelor judecatoresti competente.


Vanzator                                             Cumparator

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu