vineri, 15 aprilie 2011

Contract de audit financiar si de certificare

Incheiat astazi .........................

la .............................................
CODUL MUNCII 2010


I. Partile contractante

 1.1.S.C. ................................................................... S.N.C./S.C.S./S.A./S.C.A./S.R.L. cu sediul in (localitatea)....................................., str. ..................................... nr. ........, bloc ........, scara ......, etaj ........, apartament ........., judetul/sectorul ......................., avand codul unic de inregistrare nr. ..............., atribut fiscal ................................................ si numarul de ordine in registrul comertului ................/............../................, contul numarul ............................, deschis la .................................., telefon .........................................., fax ..........................., reprezentata prin ............................., cu functia de ....................................., in calitate de auditor si

sau

1.1(numele si prenumele) ..................................., cu domiciliul in (localitatea)......................................., str. .................................... nr. ......., bloc ......., scara ......., etaj ......., apartament ........., judetul/sectorul ........................., inscrisa in tabloul Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania cu certificat/carnet de membru nr. ..................... din ..........................., avand contul nr. ................ deschis la .................., telefon .................., fax ................................, reprezentata prin............................, cu functia de ............................., in calitate de auditor si

1.2. S.C. ................................................................................................. S.N.C./S.C.S./S.A./S.C.A./S.R.L. cu sediul in (localitatea) ...................................., str. ...................................... nr. ......, bloc ........, scara ........, etaj ........, apartament ........., judetul/sectorul .................................., avand codul unic de inregistrare nr. ..............., atribut fiscal ............................ si numarul de ordine in registrul comertului ............../............/..............., contul numarul ..............................., deschis la ................................, telefon ...................................., fax ............................., reprezentata prin .........................., cu functia de ..................................., in calitate de auditat

au convenit sa incheie prezentul contract de audit financiar si de certificare a bilantului contabil cu respectarea urmatoarelor clauze:

 II. Obiectul contractului

 2.1. Efectuarea auditului financiar si de certificare a bilantului contabil in baza O.G. nr. 65/19.08.1994 privind organizarea activitatilor de expertiza contabila si a contabililor autorizati, aprobata si modificata prin Legea nr. 42/24. 05.1995 (M.Of. nr 103/29.05.1995).

2.2. Examinarea profesionala sistematica a activitatilor financiar contabile si exprimarea unor concluzii responsabile asupra fidelitatii imaginii date de conturile anuale ale auditatului (bilantul contabil si contul de profit si pierdere, inclusiv anexele acestora).

sau/si

2.2. Examinarea profesionala sistematica a situatiilor financiare(denumirea societatii)

intocmite cu ocazia fuziunii auditatului cu .......................................... , si exprimarea unor concluzii responsabile asupra fidelitatii imaginii date de conturile anuale ale auditatului (bilantul contabil si contul de profit si pierdere, inclusiv anexele acestora).

sau/si

2.2. Examinarea profesionala sistematica a situatiilor financiare intocmite cu ocazia divizarii auditatului in societatile(denumirea societatilor rezultate din divizare) ....................... ................................................................., si exprimarea unor concluzii responsabile asupra fidelitatii imaginii date de conturile anuale ale auditatului (bilantul contabil si contul de profit si pierdere, inclusiv anexele acestora).

sau/si

2.2.Examinarea profesionala sistematica a situatiilor financiare intocmite cu ocazia incetarii activitatii auditatului cu (denumirea societatii) ..........................., si exprimarea unor concluzii responsabile asupra fidelitatii imaginii date de conturile anuale ale auditatului (bilantul contabil si contul de profit si pierdere, inclusiv anexele acestora).

2.3. In scopul imbunatatirii calitatii informatiilor, auditul se va aplica in cursul anului la principalele conturi ale activitatii auditatului, si anume:

a) cumpararile;

b) vanzarile;

c) imobilizarile;

d) stocurile;

e) trezoreria;

f) fluxul de numerar.

2.4. Concluziile auditorului cu privire la activitatile financiarcontabile si la fidelitatea imaginii date de conturile anuale ale acestora vor fi prezentate in „Raportul de audit“ si se vor sprijini pe rezultatele cercetarii acestora in cursul anului, prezentate in anexe, din care nu vor lipsi referiri concrete privind:

a) operatiunile legate de inregistrarea sau modificarea capitalului social sau al patrimoniului propriu;

b) inventarierea patrimoniului si valorificarea rezultatelor acesteia, precum si cuprinderea lor in bilantul contabil;

c) organizarea gestiunilor de valori materiale, precum si a evidentelor analitice si sintetice a elementelor patrimoniale;

d) tinerea la zi a contabilitatii;

e) preluarea corecta in balanta de verificare a datelor din conturile sintetice si concordanta dintre contabilitatea sintetica si cea analitica;

f) intocmirea bilantului contabil pe baza balantei de verificare a conturilor sintetice si respectarea normelor metodologice cu privire la intocmirea acestuia si a anexelor sale;

g) evaluarea patrimoniului auditatului in conformitate cu reglementarile legale;

h) intocmirea contului de profit si pierdere pe baza datelor din contabilitatea perioadei respective de raportare;

i) stabilirea, conform dispozitiilor legii, a profitului net si punctul de vedere al auditorului referitor la destinatia acesteia;

j) situatia creditelor si a altor imprumuturi ale auditatului si garantarea acestora;

k) propuneri de masuri care trebuie sa fie avute in vedere de organelle de conducere ale auditatului.

2.5. Rezervele si/sau refuzul de certificare a conturilor vor fi, in prealabil, notificate conducerii auditatului, cu aratarea motivelor si a amploarei impactului asupra societatii acestuia, cu mentionarea explicatiilor si/sau a observatiilor primite.

 III. Termenul contractului

 3.1. Auditul financiar si certificarea bilantului contabil se va efectua in termen de ................... zile de la prezentarea conturilor anuale de catre auditat.

 IV. Pretul contractului

 4.1. Pretul contractului este de (in cifre si litere) ...................................... lei.

4.2. Plata pretului se va face in (numerar, cont curent etc.) ..........................................................., in termen de .................... zile din ziua predarii raportului de catre auditor.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu