miercuri, 13 aprilie 2011

Contract de Administrare

Contract de administrare
Incheiat astazi .........................
 la .............................................

I. Partile contractante

1.1. In realizarea si dezvoltarea atributiilor administratorilor, prevazute de Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale (republicata), precum si in actul constitutiv, intre:

a) S.C. .............................................. S.N.C./S.C.S./S.A./S.C.A./S.R.L. sau Regia autonoma ............................................................................... cu sediul social in (localitatea) ..............................., str. ............................. nr. ......., judet/sector ...................................., având codul unic de inregistrare nr. ............... , atribut fiscal ......................... si numar de ordine in registrulcomertului .................../.................../.................., contul nr. .......................... deschis la ........................, telefon ......................., fax .........................., reprezentata prin ............................, in baza adunarii generale a actionarilor/asociatilor/ordinului/hotarârii nr. ................................. din data de ......................., denumita, in continuare, societatea/regia si

b) Societatea comerciala ................ S.N.C./S.C.S./S.A./S.C.A./S.R.L., de nationalitate (localitatea) .............................., cu sediul in ................................... str. ............................ nr. ........, judetul/sectorul/tara ............................, având codul unic de inregistrare nr. ..............., atribut fiscal ......................................... si numar de ordine in registrul comertului ................/................./................., contul nr. .............................. deschis la ........................, telefon ........................., fax ........................, reprezentata prin ...................................... in baza ............................., denumita in continuare administrator

sau

c) Societatea comerciala ............................................... de nationalitate .........................................., cu sediul in (localitatea) ................................................,

str. ............................... nr. ........, judetul/sectorul/tara ......................... având codul unic ................................, atribut fiscal ......................, numar de ordine in registrul comertului .............../............../.............., contul nr. ....................... deschis la ...................., telefon ....................., fax ................................, reprezentata prin .................................., in baza .................................... impreuna cu ..........................., cetatean ......................, domiciliat in (localitatea) ........................... str. ..................... nr. ....., judetul/sectorul ............................., posesor al actului de identitate seria .......... nr. ............... eliberat de .............................. la data de ..........................., denumit in continuare administrator

sau

d) Domnul ..................................., cetatean .........................., domiciliat in (localitatea)

......................................... str. ........................................ nr. ......., bloc ......, scara ......., etaj ......, apartament ......., judetul/sectorul ................., având actul de identitate seria .......... nr. ........................ eliberat de ................... la data de ................., CNP .............................., denumit in continuare administrator

au convenit sa incheie prezentul contract de administrare, cu respectarea urmatoarelor clauze:
II. Obiectul contractului

2.1. In urma acordului de vointa intervenit intre parti, societatea/regia incredinteaza administratorului organizarea si gestionarea activitatii sale.

2.2. Organizarea si gestionarea activitatii societatii/regiei se vor efectua pe baza obiectivelor si criteriilor de performanta anexa, care fac parte integranta din prezentul contract.

2.3. Administratorul reprezinta societatea comerciala/regia autonoma in raporturile cu tertii si poarta raspunderea pentru modul in care infaptuieste actele de administrare a societatii comerciale/regiei autonome, in schimbul unei indemnizatii conform celor convenite prin prezentul contract.

III. Durata contractului

3.1. Prezentul contract se incheie pe o durata de ........... ani, incepând cu data semnarii acestuia.

3.2. In conditiile indeplinirii de catre administrator a obligatiilor asumate prin contract, la expirarea termenului, partile vor putea conveni, prin act aditional, prelungirea contractului pe o perioada ce se va negocia intre parti, dar care nu va fi mare decât cea stabilita prin prezentul contract.

IV. Drepturile si obligatiile partilor

4.1. Drepturile si obligatiile administratorului

4.1.1. Administratorul are urmatoarele drepturi:

a) sa primeasca o indemnizatie lunara bruta in suma de ......................... lei, care se negociaza de catre parti conform legii, este supusa indexarilor stabilite si aprobate prin hotarâre a adunarii generale a actionarilor/ordin al ministrului de resort sau prin hotarâre a autoritatii administratiei publice locale, dupa caz, urmând a se incheia act aditional la prezentul contract;

b) in caz de neindeplinire a obiectivelor si criteriilor de performanta stabilite prin prezentul contract, indemnizatia lunara bruta acordata se diminueaza proportional;

c) participarea la profitul net al societatii comerciale/regiei autonome, din fondul de participare a administratorului la profit, in cazul in care se obtine o rata a profitului net mai mare in exercitiul financiar analizat fata de cea realizata in anul de referinta, cu conditia ca aceasta rata sa fie cel putin egala cu rata profitului net pe care administratorul s-a angajat sa o obtina pentru respectivul exercitiu financiar;

d) decontarea, pe baza documentelor justificative, a cheltuielilor de cazare, diurna, transport si a altor cheltuieli pentru deplasarile in interes de serviciu in tara si in strainatate, in limitele stabilite prin bugetele anuale ale societatii/regiei;

e) sa fie informat, asupra activitatii societatii comerciale/regiei autonome, având acces la toate datele, informatiile si documentele privind operatiunile comerciale ale acesteia;

f) concediu de odihna de ............... zile lucratoare pe an.

4.1.2 Administratorul are obligatiile prevazute de lege in care sens este dator:

a) sa aduca la indeplinire obiectivele si criteriile de performanta ale societatii/regiei, anexa nr. .... care fac parte integranta din prezentul contract, in care scop dispune de urmatoarele prerogative:

1. concepe si aplica strategii si/sau politici de dezvoltare a societatii/regiei;

2. organizeaza selectarea, angajarea si concedierea personalului, cu respectarea prevederilor legislatiei muncii si a contractului colectiv de munca;

3. negociaza contractul colectiv de munca si contractul individual de munca;

4. reprezinta societatea/regia in relatiile cu terte persoane fizice sau juridice;

5. incheie actele juridice, in numele si pe seama societatii/regiei, conform legii;

6. asigura convocarea adunarilor generale ale actionarilor/asociatilor;

7. asigura realizarea obiectivelor si criteriilor de performanta convenite;

8. promoveaza si asigura intocmirea in termen a documentatiilor de privatizare, in conformitate cu prevederile programului de guvernare si al institutiei publice implicate;

9. alte prerogative incredintate de adunarea generala a actionarilor/asociatilor, ministerul de resort sau autoritatea administratiei publice locale, dupa caz, sau prevazute de lege;

b) sa prezinte, semestrial, in adunarea generala a actionarilor/asociatilor societatii comerciale sau ori de câte ori se solicita de catre institutia publica implicata, situatia economico-financiara a societatii/regiei, stadiul realizarii investitiilor, stadiul realizarii obiectivelor si criteriilor de performanta convenite, precum si alte documentatii solicitate, vizate si certificate de cenzori;

c) la solicitarea scrisa a organizatiei/organizatiilor de sindicat din societate/regie, sa puna la dispozitia reprezentantului/reprezentantilor ei/lor date privind administrarea societatii comerciale/regiei.

d) sa constituie garantiile banesti prevazute de lege;

e) sa nu cesioneze contractul de administrare altei persoane;

f) in cadrul procesului de privatizare sa nu efectueze vânzarea de active, incheierea de contracte de leasing imobiliar, gajarea de active, angajarea de credite (cu exceptia celor necesare desfasurarii activitatii curente) sau orice alte activitati de natura sa impieteze desfasurarea acestui proces (daca nu are mandat special din partea institutiei publice implicate).

4.2. Societatea/regia are urmatoarele obligatii:

a) sa asigure administratorului deplina libertate in organizarea si gestionarea activitatii societatii/regiei, in limitele prevazute de lege, de actul constitutiv si de prezentul contract;

b) sa plateasca administratorului toate drepturile banesti cuvenite, potrivit pct. 4.1.1 lit. a), c), d) si f);

c) sa asigure celelalte drepturi prevazute de pct. 4.1.1 din prezentul contract.

V. Indicatorii de referinta

5.1. Indicatorii de referinta se stabilesc de catre comisia de selectie pe baza indicatorilor economico-financiari din ultimii ani si stau la baza stabilirii obiectivelor si criteriilor de performanta care se negociaza in cadrul contractului de administrare.

5.2. Indicatorii de referinta se actualizeaza in fiecare an, pe baza datelor din bilantul contabil anual aprobat si se avizeaza de APAPS, ministerul de resort sau de catre autoritatea administratiei publice locale, dupa caz.

VI. Clauze de loialitate si confidentialitate

6.1. Administratorul este obligat sa-si foloseasca intreaga capacitate de munca in interesul societatii/regiei, comportându-se ca un bun comerciant.

6.2. Administratorului ii sunt interzise orice activitati in beneficiul unor societati comerciale/regii autonome concurente, cu acelasi domeniu de activitate sau care se afla in relatii de comert cu societatea/regia parte la contract.

6.3. Interdictia de la pct. 6.2 se extinde si asupra sotului sau sotiei administratorului, precum si asupra rudelor si afinilor acestuia pâna la gradul al doilea inclusiv.

6.4. Pe intreaga durata a prezentului contract administratorul este obligat sa pastreze confidentialitatea datelor, informatiilor si documentelor referitoare la activitatea societatii/regiei, care au acest caracter, obligatie care se mentine si pentru o perioada de 3 ani de la incetarea prezentului contract de administrare.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu